Obec Zašová

Hlavní nabídka

Cvičební prostor ZŠ Zašová - již se realizuje

Předmětem veřejné zakázky je vestavba cvičebního prostoru do východní přístavby vedle tělocvičny u ZŠ Zašová. Jedná se o 300m2 zastavěné plochy. Počítá se s vytvořením hřišť pro volejbal, badminton, florbal, sálovou kopanou a nácvik tenisu. Projekt řeší i drobné stavební a instalační práce související s přípravou prostoru. Nad rámec dokumentace je do cvičebního prostoru potřeba doplnit nářadí a vybavení včetně náležité instalace a ukotvení. 

Výzva k podání nabídky

Název zakázky:                     Cvičební prostor ZŠ Zašová

Druh podle předmětu Stavební práce
Druh podle výše předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení Mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách
Stav Výzva k podání nabídky
   
Popis Předmětem veřejné zakázky je vestavba cvičebního prostoru do východní přístavby vedle tělocvičny u ZŠ Zašová. Jedná se o 300m2 zastavěné plochy. Počítá se s vytvořením hřišť pro volejbal, badminton, florbal, sálovou kopanou a nácvik tenisu. Projekt řeší i drobné stavební a instalační práce související s přípravou prostoru. Nad rámec dokumentace je do cvičebního prostoru potřeba doplnit nářadí a vybavení včetně náležité instalace a ukotvení. Jedná se o cvičební nářadí uvedené v samostatném položkovém rozpočtu dle předložené specifikace.U sportovní podlahy upřesňujeme, že bude v tloušťce 8+2 mm (8mm podložka, 2 mm vrchní litá PU vrstva). Použití pružné podložky z polyuretanu, který má nulové emise formaldehydu (ne pryžový recyklát). Podlaha při tloušťce 8+2 mm musí splnit požadavek na útlum sil 38 %. V nabídce uchazeč mimo jiné doloží:

 

  • Přesnou identifikaci dodavatele sportovní podlahy
  • Technické listy s podrobnými parametry podlahy
  • Reference s kontakty na objednatele

Podkladem pro zpracování nabídky je dokumentace pro provádění stavby, přiložené výkazy výměr a specifikace cvičebního nářadí. Pro určení ceny díla jsou 2 samostatné rozpočty – stavební část a vybavení. V rozpočtu vybavení by měly být obsaženy veškeré náklady, které s jeho pořízením a montáží souvisí, tedy veškerý i drobný materiál, přesuny hmot i vedlejší náklady. Výsledná cena celé stavby bude uvedena v krycím listu a vznikne součtem konečných cen obou rozpočtů.

Pro úplnost uvádíme, že vybourání a doplnění podlahy v šíři 500mm podél obvodových stěn již zadavatel provedl. Položky jsou součástí rozpočtu, uchazeč rozpočet nacení kompletně a při realizaci nebudou příslušné neprovedené položky účtovány. Předpokládáme, že práce budou zahájeny v průběhu školního roku, z toho důvodu je potřeba při stavební činnosti zohlednit probíhající výuku. Většina prací může probíhat ze strany atria bez křížení školního provozu. Pokud bude činnost zasahovat do prostoru školy, je potřeba vše konzultovat s vedením školy a přizpůsobit je jeho požadavkům.

Předpokládaný termín realizace akce zahájení 1.6. 2017
do 30. 08. 2017

Zadavatel:

Název zadavatele Obec Zašová
Sídlo Zašová 36, 756 51 Zašová
Zastoupený Bc. Jiljí Kubrický
IČ, DIČ 00304476, CZ00304476
E-mail podatelna@zasova.czmikoskova@zasova.czpodzemna@zasova.cz
Telefon +420 571 634 041, +420 571 634 340
Kontaktní osoba Ing. Anna Mikošková, Ing. Tereza Podzemná

Termíny výzvy:

Zveřejněno od: 28. 04. 2017
Nabídky do: 26. 05. 2017 10:00 hod.

Další informace:

Nabídka bude obsahovat doklady dle podmínek výběrového řízení. Dodavatel je povinen předložit zpracovanou nabídku v češtině. Zadavatel požaduje předložení nabídky 1x originál, 1x kopie a 1x CD nebo DVD. Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové. Zadavatel prohlídku staveniště neorganizuje, pokud má uchazeč zájem, je nutné si prohlídku předem dohodnout s vedením ZŠ (Mgr. Jaromír Krčmář – ředitel 571634555). Kritéria pro hodnocení nabídek: a) nabídková cena včetně DPH b) délka záruky za dílo jako celku v měsících (min. 36 měs., max. 84 měs.). Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy k podání nabídky.

 

Přílohy:

Výzva k podání nabídky zde

Krycí list zde

Smlouva o dílo zde

Čestné prohlášení zde

Stavební povolení zde

Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) zde

Výkaz výměr zde

Slepý položkový rozpočet specifikace nářadí zde

Specifikace nářadí zde

 

Dodatečné informace:

DOTAZ č. 1:

V čl. IX. Kritéria a hodnocení nabídek ve Výzvě k podání nabídky je uvedeno, že délka záruky na dílo (jako celku) má být poskytnuta v délce min. 36, max. 84 měsíců.

Jelikož součástí je však i dodávka technologie a výrobků, činí zájemce dotaz, zda zadavatel nehodlá přistoupit k rozdělení záruky např. na 60 měsíců na komp. stavební část a na dodávku technologií a výrobků v délce odpovídající záruční lhůtě poskytované od výrobců či subdodavatelů zařízení.

Přistoupí zadavatel k rozdělení záruky ve shora naznačeném smyslu na stavební a technologickou a výrobní část, příp. dodávky zařízení?

Odpověď:

Zadavatel ponechá záruku jako celek.

U sportovní podlahy má zájem o co nejdelší záruku, přičemž po zkušenostech s provozem podobného typu podlahy v tělocvičné hale předpokládá, že by se kvalita neměla zásadním způsobem v průběhu prvních minimálně 5-7 let měnit.

Na základě zkušeností s nářadím ve staré tělocvičně zadavatel předpokládá, že nářadí bude využíváno spíše občas a s menší zátěží.

 

DOTAZ č. 2:

V čl. III. Cena za dílo odst. 7 je uvedeno účtování víceprací v hodinové sazbě ve výši 150,-. Zájemce činí dotaz, jestli nedošlo k překlepu výše hodinové sazby. Tato částka neodpovídá ani přímým nákladům na hodinovou sazbu aktuální průměrné mzdy v ČR.

Sazba 150,-Kč/hodinu byla uvedena na základě doporučení poradce na veřejné zakázky. Zároveň zadavatel nepředpokládá, že individuální kalkulace bude častá, spíše se pro nacenění víceprací využijí rozpočty RTS, případně položky rozpočtu stavby. Přesto zadavatel tímto upravuje hodinovou sazbu uvedenou ve smlouvě na 200,-Kč. Cena bude na základě tohoto rozhodnutí upravena přímo ve smlouvě s dodavatelem před podpisem smlouvy o dílo.

 

Výsledek:

Rozhodnuto dne:  29.5.2017
Rozhodnutí:  Sportovní podlahy Zlín s.r.o.

 


Obec Zašová